Udslusningsstrategi

 

Baggrund:

Ifølge Produktionsskolelovens §6 stk. 8 skal skolens bestyrelse udarbejde en strategi for skolens udslusning af deltagere. Udslusningsstrategien skal være offentlig tilgængelig på skolens hjemmeside på Internettet. Bestyrelsen er desuden ansvarlig for, at skolens eventuelle generelle samarbejdsaftaler og skolens erfaringer hermed i relation til udslusning gøres offentligt tilgængeligt på skolens hjemmeside på Internettet.
 
Sammensætning af værkstedtilbud i relation til en vellykket udvikling for den unge og til mulighederne i samfundet.
Da der i skolens geografiske område er en industri både indenfor metal og træ, er det naturligt at skolens tekniske linie netop er målrettet mod disse fag, samtidig med at uddannelser indenfor begge områder er at finde på den lokale erhvervsskole EUC-Nordvest.
En køkken/cafélinie ser vi som en nødvendighed i forhold til, at de unge kan lære at fungere i deres eget liv. Herunder vigtigheden af sund og nærende mad samt vigtigheden af hygiejne i et køkken. I caféen lægges der vægt på det, at være sammen om at indtage et måltid mad. Der lægges vægt på takt og tone under måltidet til dannelse af de unge. Uddannelserne ”Mad til mennesker” findes ligeledes på den lokale erhvervsskole EUC-Nordvest.
Grøn linie er bl.a. for unge, som tiltænker at gå videre indenfor håndværker-, gartner- eller stuktørfaget.
 
Forløbsplaner og forløbssamtaler som led i udslusningen.
Umiddelbar efter visitationssamtalen gennemfører skolens vejleder første udviklingssamtale, som et led i forløbsplanen. Heri indgår  bl.a. valg af linie og der opstilles en foreløbig handleplan med mål og delmål. Disse mål og delmål er rettet mod uddannelse eller beskæftigelse.
Gennem udviklingssamtaler, som afholdes mindst hver 3. måned mellem vejleder, linielærer og deltager, følges der op på forløbsplanerne.
Produktionsskoleforløbet afsluttes med en udslusningssamtale.
 
Vejledningsressourcer og samarbejde med andre vejledningsinstitutioner.
Den daglige vejledning forestås af linielærerne. Den overordnede vejledning og kontakten til UU- centrene og erhvervsskolerne ligger hos skolens vejleder.
Der samarbejdes med vejledere på andre uddannelsesinstitutioner. Det gælder både vejledere som tidligere har været inde i billedet hos den unge, men også vejledere som de unge efterfølgende vil få kontakt med.
Der er indgået en samarbejdsaftale med de uddannelsesinstitutioner, hvor vores elever naturligt vil søge til. I samarbejdsaftalerne indgår aftaler om kombinationsforløb på erhvervsskolerne og om at elever fra erhvervsskolerne kan tage dele af et grundforløb på produktionsskolen.
 
EGU.
Skolen laver EGU-forløb for den gruppe af elever, som efter et produktionsskoleophold af UU-centeret vurderes til at høre i målgruppen for EGU.
 
Opfølgning af udslusede elever.
4 måneder efter udskrivningsdatoen tages kontakt til den uddannelsesinstitution eller arbejdsplads, som den unge er udsluset til.
 
Kontakten til uddannelsesinstitutioner.
Skolen har en løbende kontakt til uddannelsesinstitutioner i området. Primært når de unge skal afklares, tilmeldes og følges op på.
 
Kontakten til virksomheder og brug af praktikordning.
Skolen har et uformaliseret samarbejde med erhvervslivet i Morsø kommune, hvor vi har mulighed for at sende vore unge i praktik. Vi bruger også kontakten til at få udsluset de unge til beskæftigelse eller uddannelse.
Skolen bruger 2 former for praktik:
1. Afklarende praktik, -  hvor den unge har mulighed for at afprøve et eller flere fag med henblik på       et senere valg af beskæftigelse eller uddannelse.
 
2. Afviklende praktik, - hvor det drejer sig om at få præsenteret de unge for en virksomhed, eller at få præsenteret en virksomhed for den unge med henblik på uddannelse eller beskæftigelse.
 
Kontakten til kommuner og sociale institutioner .
Udover en løbende kontakt med relevante sagsbehandlere, deltager skolens vejleder i møder med vejledere fra UU- Centrene og sagsbehandlere fra  kommunerne.
Skolens forstander deltager i møder på lederplan med chefer i UU- centre, jobcentre og kommuner.
 
Brug af udslusningsstatistik i de strategiske overvejelser.
Kvartalsvis laves der udslusningsstatistikker, som tages med i overvejelserne om hvilke værkstedstilbud, der i fremtiden skal være på skolen i relation til en vellykket udvikling for den unge og til mulighederne i samfundet.
Udslusningsstatistikkerne kan også være med til at give et billede af, om de unge, som er indskrevet på skolen, tilhører produktionsskolernes målgruppe.
Derudover bruges udslusningsstatistikkerne til at måle vores indsats i forhold til de unge.
 
Virksomhedsplanen som redskab.
Virksomhedsplanen er det redskab, som styrer skolens indsats i forhold til det at flytte de unge. Deri er beskrevet skolens målgruppe, undervisningsforløb, hvorledes optag finder sted, handlingsplaner, vejledning, praktikker og udslusning.


 Kontakt Morsø Produktionsskole

Elsøvej 101
7900 Nykøbing Mors
Tlf: 99 70 61 05
Email: produktionsskolen@morsoe.dk


Find vej til Morsø Produktionsskole

Klik på kortet nedenunder, for at få en rutebeskrivelse til skolen


Find vej til Morsø Produktionsskole